Khóa học Tiếng Anh IELTS

Chương trình Tiếng Anh Washington IELTS dành cho học sinh đã học xong trình độ tiếng anh B2 và thi kết quả đầu vào thấp nhất đạt Ielts 3.5

Chương trình IELTS có 5 cấp độ:

1, Cấp độ Foundation: Đầu vào từ 3.5 đầu ra là 4.0 - 4.5

2, IELTS cấp độ 1: Sẽ học từ đầu vào 4.5 - 5

3, IELTS cấp độ 2: Sẽ học từ đầu vào 5.0 đầu ra 5.5

4, IELTS cấp độ 3: Sẽ học từ 5.5 đầu ra 6.0

5, IELTS cấp độ 4: Sẽ học từ 6.0 đầu ra 6.5

 

Chương trình sẽ đảm bảo đầu ra cho học sinh. Mỗi cấp độ sẽ học trong thời gian 60h và sẽ đạt thêm được 0.5 điểm cho 1 trình độ cao hơn