Tiếng Anh Washington Starters

Trung tâm Anh ngữ Washington tự hào là địa điểm đầu tiên ở Hà Nội cung cấp và đào tạo Tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn Tiếng Anh quốc tế của của Inligua, Mỹ

Khóa học Tiếng Anh Washington Starters ( 4-7 tuổi) dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi, gồm 3 cấp độ ( Starter 1, starter 2, starter 3). Mỗi cấp độ học 9 tháng/ 1 giáo trình

Thời gian hoàn thành trình độ Starters là 27 tháng

Dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi, gồm 3 cấp độ ( Starter 1, starter 2, starter 3). Mỗi cấp độ học 9 tháng/ 1 giáo trình

Thời gian hoàn thành trình độ Starters là 27 tháng